Het BeterDichtbij platform voor patiënten en zorgverleners is tijdelijk onbereikbaar i.v.m. storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing, excuses voor het ongemak.

Q&A - NVZ participeert in BeterDichtbij

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is sinds december 2021 medeparticipant in BeterDichtbij. Als digitale dienst van de zorgsector, oorspronkelijk gestart samen met de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), wordt BeterDichtbij verder uitgerold de komende jaren.

Wat is het doel van de NVZ met de investering in BeterDichtbij?

De NVZ ziet het grote belang van digitalisering in de zorg. Met de participatie in BeterDichtbij wil de NVZ een actieve bijdrage leveren aan deze veranderingen in de zorgsector. Door ook zelf met BeterDichtbij een initiatief te ontplooien c.q. actief te ondersteunen is de zorgsector niet alleen afhankelijk van diensten en initiatieven van marktpartijen en kan bovendien ingespeeld worden op mogelijk de komst van nieuwe internationale partijen in Nederland. Daarbij past de participatie van de NVZ bij de doelstellingen van de ziekenhuizen en de NVZ als haar vertegenwoordigende vereniging. Alle ziekenhuizen in Nederland zijn vol bezig om digitalisering een belangrijke plek te geven in de eigen bedrijfsvoering en interne zorgprocessen. Digitalisering, en in het bijzonder digitaal contact, ondersteunt bovendien in het verplaatsen naar meer zorg thuis en samen beslissen. BeterDichtbij is een aanvulling op deze processen en ontwikkelt zich daarnaast door als landelijke dienst.

Gaan nu alle organisaties die zijn aangesloten bij de NVZ, BeterDichtbij nu inzetten?

Ziekenhuizen bepalen zelf of ze BeterDichtbij beschikbaar stellen voor hun eigen patiënten. Hier ligt geen verplichting voor NVZ leden. Het is dan ook de NVZ als vereniging die participeert in BeterDichtbij.

Hoe heeft de NVZ concreet zeggenschap in BeterDichtbij?

De NVZ is vertegenwoordigd in een toezichtsorgaan waarin alle participanten in BeterDichtbij vertegenwoordigd worden. Ziekenhuizen hebben in dit toezichtsorgaan gezamenlijk een meerderheidsstem bij het bepalen van de strategische richting.

Vervangt BeterDichtbij andere digitale diensten die ziekenhuizen nu reeds in gebruik hebben?

Nee, ziekenhuizen behouden eigen digitale initiatieven zoals patiëntportalen, thuismeten- en monitoringoplossingen, keuzehulpen en diverse medische apps. BeterDichtbij werkt vaak al intensief samen met deze andere oplossingen. Zo bouwen we aan een duurzaam ecosysteem waarbij BeterDichtbij de organisatie-overstijgend dienst is voor eenvoudig digitaal contact in de zorg.

Hoe verhoudt BeterDichtbij zich t.o.v. het VIPP-programma, patiëntportalen en PGO’s?

Deze ontwikkelingen versterken elkaar. BeterDichtbij is er voor laagdrempelig en kort contact, echt de ‘voorkant’ in de behandelrelatie. Daarnaast zijn er meerdere digitale mogelijkheden en ontwikkelingen waarmee de patiënt makkelijk met eigen data om kan gaan. Daar draait het – in tegenstelling tot bij BeterDichtbij – om inzicht en data en eventueel daaraan gerelateerd verdiepend contact. Bij het patiëntportaal geldt dat voor één specifieke zorgorganisatie. Bij het PGO gaat het om de verbinding van gegevens vanuit verschillende zorgorganisaties. BeterDichtbij volgt deze ontwikkelingen nauwkeurig en werkt waar mogelijk samen of zoekt de verbinding op. Zo wordt BeterDichtbij ook veel ingezet om patiënten erop te attenderen dat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn in het patiëntportaal.

Met welke andere partijen werkt BeterDichtbij reeds samen?

BeterDichtbij werkt op dit moment samen met o.a.: ChipSoft, PharmaPartners, Nexus, Luscii, NHG (Thuisarts.nl), KNMP (Apotheek.nl), Philips, Microsoft en KPN.

Is er een voorbeeld van samenwerking met een andere digitale dienst in de zorg?

Bijvoorbeeld bij diabetespatiënten. Deze gebruiken vaak al een digitale oplossing die meegeleverd wordt bij hun medicatie (bv. de FreeStyle Libre app voor het bijhouden van glucosewaarden). De diabetes waarden en rapportages uit deze oplossingen zijn eenvoudig (en veilig) via BeterDichtbij te delen met jouw poli in het ziekenhuis inclusief daarbij de digitale communicatie via de BeterDichtbij app.

Dit zijn de aan BeterDichtbij deelnemende ziekenhuizen en zorgorganisaties